петък, 22 февруари 2013 г.

Защо да споделяме и търсим съвет?

http://sofronyhelpline.webs.com/

Tравмата от тормоза в училище продължава с години
Негативните психологически ефекти от тормоза в училище продължават поне до средата на 20-те години от живота на човек
Децата, които в ученическите години са били тормозени в училище или на свой ред са упражнявали тормоз над съучениците си, са изложени на повишен риск от депресия, тревожност и панически разстройства по-късно в живота, съобщава Ройтерс,
позовавайки се на резултатите от американско изследване.

Известно е, че училищният тормоз влияе върху психиката както на мъчителите, така и на жертвите, но досега оставаше неясно колко дълго продължава ефектът.

Авторите на настоящото проучване от университета "Дюк" в Северна Каролина са установили, че депресията и тревожността,  свързани с тормоза в училище, измъчват хората поне до средата на 20-те им години.

Изследването е обхванало 1420 деца от Северна Каролина, които на възраст между 9 и 16 години са били жертви или са упражнявали тормоз в училище.

Те са били наблюдавани впоследствие, а на 26-годишна възраст им е била направена психологическа оценка.
още по темата

Изследователите са установили, че 6 процента от децата, които не са били замествани в подобни прояви, се оплаквали от тревожност.

За сравнение - 24 процента от бившите жертви на училищен тормоз проявявали симптоми на непрестанна тревога.

Най-засегнати психологически се оказали децата - 32 процента, които са били жертви и впоследствие на свой ред са упражнявали тормоз в училище.

Сред тях е отчетен и най-висок риск в по-късна възраст от депресия и панически разстройства, както и склонност към самоубийство.

"Децата, които са пострадали от училищен тормоз, имат нужда от възрастен, който да ги навигира, да им помогне, да изгради едно безопасно място за тях", заяви д-р Марк Шустър – пидиатър в детската болница в Бостън и професор в медицинското училище в Харвард.

"Да пазиш тайната, че си насилван и да нямаш на кого да споделиш и към кого да се обърнеш за съвет... прави случващото се още по-трудно за децата", продължава специалистът.

Преподавателите в училище, родителите и докторите трябва да работят заедно, за да предотвратят тормоза между децата, заявиха авторите на изследването.

вторник, 19 февруари 2013 г.

Raise your voice! Join in! Присъединете се!

World Read Aloud Day:
March 6, 2013


Read It Forward on World Read Aloud Day

Celebrate by reading aloud, giving away a book, or taking action in any way you can to Read It Forward on behalf of the 793 million people who cannot read.
Imagine a world where everyone can read...

World Read Aloud Day is about taking action to show the world that the right to read and write belongs to all people. World Read Aloud Day motivates children, teens, and adults worldwide to celebrate the power of words, especially those words that are shared from one person to another, and creates a community of readers advocating for every child’s right to a safe education and access to books and technology.
By raising our voices together on this day we show the world’s children that we support their future: that they have the right to read, to write, and to share their words to change the world.

It’s time to join the Global Literacy Movement.

сряда, 6 февруари 2013 г.

Днес в Убежището

Нова инициатива

12 "а" клас и Ученическият съвет при СОУ "Св.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" подемат инициативата да се прави годишник на випуските в училището. За тази цел, молим всички бивши  випуски/ученици/  да изпратят ,ако имат, снимки на класовете - с имената - на електронен носител или по електронен път. Молим за същото и бившите учители.

понеделник, 4 февруари 2013 г.

Правилник на УСПравилник на ученическия съвет
 в СОУ „Св. Софроний Врачански“, Пловдив


Роля на Ученическия Съвет
·        Да създаде съвместно с Директора, педагогическия и административен персонал и учениците, по-добър училищен живот за ученика в нашето училище.
·        Да даде на учениците възможности за изява на лидерски способности и да развие у всички тях чуство за отговорност.
·        Да насърчи учениците в нашето училище да опознаят начина,по който се ръководи училището и конструктивно да осъзнаят и изразят потребностите си..
·        Да допринася за цялостното  развитие на училище чрез участие в разработването на училищните политика и стратегии и да бъде средство за партньорско сътрудничество с  ръководството на училището.
·        Да действа като свръзка между учениците и педагогическия персонал и ръководството, когато е подходящо.


Структура на Ученическия Съвет
Ученическият съвет ще се състои от демократично избрани представители на всеки клас, от среден и горен курс.
·        Избори
·        Изборите ще бъдат тайни и с тайна бюлетина.
·        Само ученици ще гласуват на изборите за ученически съвет.
·        Всеки ученик ще има право само на едно гласуване.
·        Учениците ще бъдат поканени да се кандидатират за изборите.
·        За да се кандидатира за ученическия съвет, един ученик трябва да бъде предложен и одобрен от членовете на неговия клас.
·        Ще се направят бюлетини.
·        Гласовете ще се броят от номиниран за целта учител/учители и ще се пазят за потвърждение.


Срок на участие в ученическия съвет
Всеки член  ще участва в ученическия съвет една учебна година, от датата на изборите до следващия юни.


Ръководен състав  на ученическия съвет
След формирането на ученическия съвет, целият съвет трябва да избере следните ръководни лица:
Председател
Зам.-председател
Секретар
Касиер
Връзки с обществеността
·        Тези длъжности ще се заемат чрез гласуване с тайна бюлетина.
·        Председателят ще ръководи събранията, ще се придържа към дневния ред и ще насочва и обобщава всички коментари.Ще се старае да осигури на всеки член възможност да изрази мнението си.
·        Зам.-председателят ще замества председателя или секретаря  в тяхното отсъствие.
·        Секретарят ще води протокол в специална протоколна книга.
·        Касиерът ще управлява средствата на ученическия съвет и ще докладва за финансовото положение на събрание.
·        Отговорникът за връзките с обществеността ще популяризира дейността на ученическия съвет, публикува в училищния вестник и др. медии, поддържа информационно табло на ученическия съвет и прави съобщения по училищната радиоуредба.
·        Всички членове докладват на своите класове за обсъжданите на заседанията въпроси и представят въпроси , повдигнати от съучениците им пред съвета.


Членство
Всеки  ученик от нашето училище може да бъде  избран за член на УС.


Подкомисии
УС има право да сформира подкомисии. Една подкомисия ще се състои от най-малко 5-ма членове. Планираните дейности на подкомисията ще се одобряват на общо събрание на УС.Подкомисиите ще се канят редовно на отчет пред УС.

Заседания
Ученическият съвет ще се събира веднъж месечно или при необходимост в ученическия клуб, създаден за тази цел в корпус 3, етаж 1.Отговорникът за свръзка ще присъства на тези заседания. Учителят ще подпомага гладкото протичане на заседанията  доколкото е възможно, но учениците сами ще ръководят  дейността си , изцяло по собствена инициатива. За да се гласува и приеме важно решение  е необходимо да присъстват две трети  от членовете на съвета.


Присъствие/ Дисциплина
Когато член на съвета не може да присъства на заседание, той/тя ще информира заместника си – вторият в класирането  от класа. Ако някой пропусне 3 последователни заседания или 5 общо за цялата година, то той/тя може да бъде помолен да отстъпи мястото си на заместника.

Ще се състави етичен кодекс, който да осигури  изпълнението на задълженията на членовете на съвета, а както и да не се уронва репутацията на съвета от евентуални техни лоши постъпки.


Договор за поведение
Всички членове трябва да подпишат Членски Договор, който ще се изработи от 1-вия УС.

Промени в правилника
Всички промени в правилника ще се гласуват от ученическия съвет в присъствието на 2/3 от членовете му. Правилникът и договорите на членовете ще се преразглеждат веднъж годишно или при необходимост. Основна цел на УС
Основната цел на УС е да работи в партньорство с ръководството на училището, персонала и родителите в полза на цялата училищна общност.Ученическият съвет трябва да създаде взаимоотношения с всички в училището , основани на взаимно уважение и доверие и да помага на ръководството, персонала и родителите в усилията им да създадат и поддържат среда, благодатна за образователно и личностно развитие. В този смисъл и като част от този процес, УС   ще търси начини за осигуряване на добри комуникационни връзки между ученици, ръководство, преподавателски състав и родители.Дейности на УС

УС ще предприеме програма от дейности в подкрепа на училището. При планирането им ще се консултира с Директора. Основното му предназначение е :

·        Да представя възгледите на ученическата общност пред ръководството, директора, учителите и родителите.
·        Да създаде и организира ефективна комуникационна система , напр. бюлетин, вестник, сайт и др.
·        Помага за приобщаването на новите ученици.
·        Помага при провеждането на училищните дейности: спортна, културна, извънкласна и др.
·        Организира или помага при набирането на средства.
·        Осъществява връзката с ученическите съвети на др. училища.Финансиране и набиране на средства
УС ще набира средства за своите дейности чрез дарителски кампании или Бюрото за ученически труд към съвета.Касиерът ще ръководи управлението на средствата и ще се отчита пред УС на последното заседание в годината. УС ще се консултира с ръководството на училището, когато планира кампании за набиране на средства.


Учител за свръзка
·        Присъства на заседанията на УС.
·        Действа като свръзка между УС и педагогическия състав
·        Има право на глас , но не гласува.
·        Представлява източник на информация.
·        Действа в подкрепа на съвета, когато е необходимо и когато го помолят.
·        Включва въпроси или дейности на УС в дневния ред на заседанията на ПС.
·        При проблеми между УС и учителят за свръзка се търси намесата на директора.


събота, 2 февруари 2013 г.

Връчване на наградите...

Ако последвате линка ще видите  текст, който разказва за конкурса t-MBA и победителите  - споменава се името на Валентина Семерджиева, ученик-координатор, - а по-долу на една от снимките момиче от ДОГА получава вместо Валя нашата награда - 2000 долара.Дано печелим още международни  конкурси, на който лично да можем да получим наградите си!
http://atasehir.dogakoleji.k12.tr/haber_doga-koleji-t-mba-egitim-modeli-ile-bett-show-fuari-nda--en-inovatif-okul--odulunu-aldi.html