Критерии за оценяванеФормиране на оценка по английски език:

Оценяването се извършва помощта на разнообразни дейности в час:дискусии,презентации,диалози,писане на писма,есета,статии.

1.     ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИ РАБОТИ(есета,писма,статии):
Отлична оценка: покрити са всички изисквания според европейската езикова рамка (приложена по-долу).
Много добра оценка:При допускане на 2-3 граматически и лексически грешки .
Добра оценка: При допуснати повече от 2-3 грешки и недостатъчно уверено боравене с езиковите средства,както и объркване на стилове и формати .
При допуснати над 7-8 грешки, непознаване на основни правила и недостиг на лексически запас според нивото ученикът получава задоволителна или незадоволителна оценка.
За да се стимулира желанието на учениците да се изявяват,да комуникират,да не се притесняват да говорят,защото това е много важно,трябва да се поощрява активността в час и учениците да нямат усещането ,че са следени за всяка грешка,защото това може да ги демотивира да използват езика за комуникация.

2.     ОЦЕНЯВАНЕ НА УСТНО ИЗПИТВАНЕ:
Отлична оценка:Свободно боравене с езика-четене,водене на монологична и диалогична реч-защитаване на гледна точка
Много добра оценка:Покриване на критериите за четене и монологична реч.Не са изградени умения за водене на диалог и защитаване на мнение чрез дискусия.
Добра оценка:Покриване на критериите по четене ,умение за пресъздаване на текст.Неумение да се води монолог и диалог и да се защити гледна точка.
Задоволителна и незадоволителна оценка:Ученикът има проблеми не само при водене на монолог и диалог ,но и при четене и пресъздаване на познат текст и не полага усилия,за да се справи по-добре.
3.     ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТОВЕ:
Тестовете се оценяват по следната формула:брой точки на ученика,умножено по 6 и разделено на максималния брой точки за съответния тест.
Формула :
Брой получени точки х 6 =   Оценка
Общ брой точки

Например:ако тестът е 100 точки,а ученикът е получил 50 точки-50.6=300;300:100=3.Според тази формула:

При тест от 100 точки-50т=3
                                       60т=3.60
                                       70т=4.20
                                        80т=4.80
                                        90т=5.40
                                        95т=5.70.

4. Разпределение на нивата по класове
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
5кл.-А1-А2;6кл.-А2;7кл.-А2-В1;

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
1ви език-   8кл.-А1-А2-В1; 9кл.-В1-В2;10кл.В2;11кл.В2-С1;12кл.-С1


5.Критерии за оценка според европейската езикова рамка
                       
                     А1                                А2                            В1                        В2                      С1


Слушане с разбиране
Може да разбира познати думи и осн. Изрази,свързани с него,семейството му и непосредственото му обкръжение,когато се говори бавно и ясно
Може да разбира често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасяг до него.
Може да разбира
Същественото познати
Теми на Книжовен език.Може да схваща основната информация от
Радио и телевизионни предавания когато се говори сравнително бавно и ясно.
Може да разбира  сравнително дълги изказвания, при услови е,че темата е позната. Може да разбира предавания и репортажи.
Може да разбира дълги изказвания дори и когато не    са ясно   структурирани.

Четене
Мога да разбирам познати имена,думи и прости изречения, напр. Надписи върху табели,плакати и каталози.
Може да чете кратки елементарни текстове Може да открива информация в обяви реклами и др.Може да разбира кратки лични писма.
Може да разбира текстове съдържащи често употребявана   всекидневна лексикалМоже да разбира описания на събития чувства и желания в лична кореспонденция.
Може да разбира статии и доклади със съвременна проблематика.Може да разбира съвременна литературна проза.
Може да чете с лекота дълги и сложни специализирани и литературни текстове.,както и да долавя стилистични нюанси.Може да разбира специализирани статии и технически инструкции.
Говорене
Диалогична реч
Може да общува с елементарни изрази,при условие че събеседникът  е готов да повтори  казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да му помогне в намирането на точните думи.Може да задава и отговаря на прости въпроси при непосредствена неоходимост или позната тематика.
Може да общува във всекидневни рутинни ситуации по познати теми и дейности.Може да води кратки разговори които обикновено не може да продължи.
Може да участва без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието-семейство ;хоби;работа;пътуване и актуални събития.
Може да общува леко и непринудено и да участва в дискусии на познати теми, като излага и отстоява становищата си.
Може да се изразява гладко и непринудено , без видими затруднения.Може точно да изразява мислите и мнението си.Използва езика гъвкаво и ефикасно.
Монологична реч
Може да опише с прости изрази мястото,където живее и хората,които познава.
Може да опише накратко семейството си околните дома си образованието.
Може да описва преживявания и събития;своите надежди и цели.Може кратко да изразява и аргументира мнението си.Може да разказва случки и събития сюжета на филми и книги както и да описва своите впечатления.

Може да прави ясни и подробни описания по широк кръг теми, които го интересуват.Може да изразява становище по актуален проблем.
Може ясно и подробно да говори по сложни въпроси ,като включва свързани с тях подтеми и завършва изказването по подобаващ начин.
Писане
Може да напише кратък текст за пощенска картичка . Може да попълни името,
националността,
адреса си или други лични данни във формуляри.
Може да напише кратки бележки и съобщения .Може да води обикновена лична кореспонденция.

Може да съставя несложен свързан текст на познати теми.Пдже да води лична кореспонденция като описва  събития и впечатления.
Може да състави ясен,подробен текст по широк кръг от теми, които го интересуват.Може да напише есе или доклад като дава информация и аргументи за или против определено становище.
Маже да съставя добре структурирани писмени текстове, като ясно изразява мнението си.Може да пише писма, есета, доклади на различни теми.Може да избере подходящ за адресата стил.6.Критерии за оценяване на писмения текст:
При предадени два текста, както и в случай на непристоен език, плагиатство,
идентични текстове, текст под 80 думи или пълно несъответствие на текста с
избраната тема, се присъждат 0 точки.
Максималният брой точки за създаване на текст е 30.


Вариант 1 - опростен
1. Съдържание – съответствие със зададената тема и логическа последователност на
изложението – 0 – 8 т.
2. Спазване на зададения обем и формат – 0 – 2 т.
3. Спазване на граматичните норми и правила. Богатство на изразните средства – 0 – 9 т.
4. Правилна и точна употреба на лексиката. Богатство на изразните средства – 0 – 9 т.
5. Правопис – 0 – 2 т. (Не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на
разбирането.)

Вариант 2 - разширен
КРИТЕРИИ
1. Съдържание и логическа последователност на изложението – 0-4 т.
 · текстът съответства смислово на зададената тема – 1 т. · смисленост и последователност в изложението (логически връзки/плавен преход) – 2 т.
 · добро структуриране на параграфите (свързване на изреченията в параграфа) –1 т.
2. Спазване на зададения обем и формат – 0 – 3т.
 · 3 т. – Спазен е зададеният обем на текста и изискванията към формата на текста (писмо; съчинение); правилно графично оформление.
· 2 т. – Не са спазени изискванията относно формата на текста (писмо; съчинение), но са налице съобразяване с изискванията по отношение на обема и правилно графично оформление на текста.
 · 1т. – Спазени са изискванията за формата на текста (писмо; съчинение); правилно графично оформление, но не са съобразени изискванията по отношение на обема (Текстът надхвърля с 20 думи зададената горна граница от 170 думи или е с 10 думи по-малко от зададената долна граница от 140 думи.).
· 0 т. – съчинение от 80 до 130 думи. БЕЛЕЖКА: · Съчинение от 50 до 80 думи не се преглежда и получава общо 5 точки.
· Съчинение под 50 думи не се преглежда и получава общо 0 точки.
3. Спазване на граматическите норми и правила – 0-9 т.
· отлично владеене на граматичните форми с отделни незначителни неточности – 9 т.
· 1 сериозна или 3 маловажни граматични грешки – 8 т.
· 2 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 7 т.
· 3 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 6 т.
 · 4 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 5 т.
· 5 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 4 т.
 · 6 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 3 т.
 · 7 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 2 т.
· 8 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 1 т.
· над 8 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 0 т.
4. Правилна и точна употреба на лексиката – 0-9т.
· отлично владеене на граматичните форми с отделни незначителни неточности – 9 т.
· 1 сериозна или 3 маловажни граматични грешки – 8 т.
 · 2 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 7 т.
·3 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 6 т.
· 4 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 5 т.
· 5 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 4 т.
· 6 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 3 т.
 · 7 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 2 т.
· 8 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 1 т.
 · над 8 сериозни или съответен брой маловажни граматични грешки – 0 т.
5         Богатство на изразните средства – 0-3 т.
· идиоматичен език, разнообразна лексика и синтаксис – 3 т.
 · по-ограничено използване на характерни словосъчетания и синтактични структури – 2 т. · неидиоматична и елементарна лексика, еднообразие на синтактичните структури –1 т.
· нехарактерни за английския език употреби и словосъчетания, много тромав синтаксис – 0 т.
1.       Правопис – 0-2 т . (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането)
 · при 5 правописни грешки – 1 т.
 · над 5 правописни грешки – 0 т. 6.2.Няма коментари:

Публикуване на коментар