петък, 25 януари 2013 г.

Ученическият съвет тържествено встъпва в длъжност
"Заклевам се  да прилагам точно ПРАВИЛНИКА на СОУ „Св.Софроний Врачански“ и на този ученически съвет, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда отговорен, инициативен, активен,обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на училището, да пазя репутацията на училището и на ученическия съвет, като винаги помня, че за всичко отговарям пред тези,които са ми гласували доверие. Заклех се!
21.01.2013 г.
гр. Пловдив
 

четвъртък, 24 януари 2013 г.

На 29 януари, вторник, ще се проведе заседание на ученическия съвет със следния дневен ред :
   1. Уточняване председателите на комисиите
   2. Работа по програмата
   3. Разпределение дежурствата на комисиите
   4. Текущи задачи
Срещата ще се проведе в клуба.

понеделник, 14 януари 2013 г.

"Убежището" - работно място на УСЕкип от СОУ „Св.Софроний Врачански“, гр. Пловдив, съставен от ученици от 11“а“ и 12 „а“ класове и ръководители Мая Гайдарова и Светла Ботова спечели 3-то място на  световния конкурс за международни проекти по програма t-MBA/ Магистър по Бизнес Администрация за юноши/,2012-2013г, образователен модел на Колежи ДОГА със своя проект „Убежището“.
Финалистите бяха определени от членовете на Консултативния Съвет на   t-MBA : Каролин Кенърд, директор на отдел „Развитие на международния бизнес“ на Британика, проф.Фернандо Раймърз от фондация Форд в Харвард и директор на отдел Международно образование, Ерве Мерчет, бивш Директор на отдел Образование към Епъл, Кевин Ноймайер, президент на  Ecology and Environment, Inc., Майкъл Стронг, съосновател на Conscious Capitalism, Inc., Radical Social Entrepreneurs и Free Cities Institute, Марсел ван Миерт, директор в Europreneur Consultants Ltd. и World Class Learning Group, и Ралф Таберер.

Наградите ще бъдат официално връчени на 1.02.2013 от 14ч. на щанд D-282 на Международното Изложение BETT SHOW/най-голямото изложение на образователни технологии в Европа/ в Лондон .  Победителите в конкурса ще получат и парични награди  и ще имат възможност да посетят Истанбул за Срещата на „върха“ на t-MBA през април, 2013. 


Тържествено встъпване в длъжност

На 21 януари, 2013 г. , Ученическият съвет при СОУ "Св.Софроний Врачански" тържествено ще стъпи в длъжност. Церемонията ще се проведе във фоайето на училището от 14 ч.

понеделник, 7 януари 2013 г.

Предложение за подкомисии
а/ Традиции  - организиране на мероприятия, свързани със създаване  и отбелязване на традиционни празници в училище;
б/ Бюро за „предприемаческа“ инициатива – проучват и реализират възможности ,пр. учениците намират проблемни зони  в материалната база и търсят възможности за решаването им, в клубовете по интереси се изработват „продукти“ и се „реализират на пазара/ коледно празненство и др./“; извършване на дребни услуги по поддръжката на училището , осъществяване на връзки със света на реалния бизнес и др.
 в/„Helpline” -  оказване на помощ на нуждаещите се – организират веднъж  месечно разглеждане и обсъждане на  споделените проблеми /заедно с педаг. съветник, учители/ и дават отговор на оставените писма ( да има специален компютър с  определени папки , в които нуждаещите се да оставят въпросите си и искането за съдействие или помощ), представят проблеми на ученическата общност пред ръководството и ПС
г/Рекламна дейност  - Училищен вестник/списание; радиопредавания, изработване на рекламни материали и украса на училището
д/ Спортна секция – оказване на помощ на учителите при организиране на спортни дейности
е/ Връзки с обществеността  - „посланници“ – представят и представляват училището пред гости и др. външни лица и организации

ПРОЕКТОПРЕДЛОЖЕНИЕ за Правилник на ученическия съвет в СОУ „Св. Софроний Врачански“, Пловдив
Роля на Ученическия Съвет
·        Да създаде съвместно с Директора, педагогическия и административен персонал и учениците, по-добър училищен живот за ученика в нашето училище.
·        Да даде на учениците възможности за изява на лидерски способности и да развие у всички тях чуство за отговорност.
·        Да насърчи учениците в нашето училище да опознаят начина,по който се ръководи училището и конструктивно да осъзнаят и изразят потребностите си..
·        Да допринася за цялостното  развитие на училище чрез участие в разработването на училищните политика и стратегии и да бъде средство за партньорско сътрудничество с  ръководството на училището.
·        Да действа като свръзка между учениците и педагогическия персонал и ръководството, когато е подходящо.


Структура на Ученическия Съвет
Ученическият съвет ще се състои от демократично избрани представители на всеки клас, от среден и горен курс.
·        Избори
·        Изборите ще бъдат тайни и с тайна бюлетина.
·        Само ученици ще гласуват на изборите за ученически съвет.
·        Всеки ученик ще има право само на едно гласуване.
·        Учениците ще бъдат поканени да се кандидатират за изборите.
·        За да се кандидатира за ученическия съвет, един ученик трябва да бъде предложен и одобрен от членовете на неговия клас.
·        Ще се направят бюлетини.
·        Гласовете ще се броят от номиниран за целта учител/учители и ще се пазят за потвърждение.


Срок на участие в ученическия съвет
Всеки член  ще участва в ученическия съвет една учебна година, от датата на изборите до следващия юни.


Ръководен състав  на ученическия съвет
След формирането на ученическия съвет, целият съвет трябва да избере следните ръководни лица:
Председател
Зам.-председател
Секретар
Касиер
Връзки с обществеността
·        Тези длъжности ще се заемат чрез гласуване с тайна бюлетина.
·        Председателят ще ръководи събранията, ще се придържа към дневния ред и ще насочва и обобщава всички коментари.Ще се старае да осигури на всеки член възможност да изрази мнението си.
·        Зам.-председателят ще замества председателя или секретаря  в тяхното отсъствие.
·        Секретарят ще води протокол в специална протоколна книга.
·        Касиерът ще управлява средствата на ученическия съвет и ще докладва за финансовото положение на събрание.
·        Отговорникът за връзките с обществеността ще популяризира дейността на ученическия съвет, публикува в училищния вестник и др. медии, поддържа информационно табло на ученическия съвет и прави съобщения по училищната радиоуредба.
·        Всички членове докладват на своите класове за обсъжданите на заседанията въпроси и представят въпроси , повдигнати от съучениците им пред съвета.


Членство
Всеки  ученик от нашето училище може да бъде  избран за член на УС.


Подкомисии
УС има право да сформира подкомисии. Една подкомисия ще се състои от най-малко 5-ма членове. Планираните дейности на подкомисията ще се одобряват на общо събрание на УС.Подкомисиите ще се канят редовно на отчет пред УС.

Заседания
Ученическият съвет ще се събира веднъж месечно или при необходимост в ученическия клуб, създаден за тази цел в корпус 3, етаж 1.Отговорникът за свръзка ще присъства на тези заседания. Учителят ще подпомага гладкото протичане на заседанията  доколкото е възможно, но учениците сами ще ръководят  дейността си , изцяло по собствена инициатива. За да се гласува и приеме важно решение  е необходимо да присъстват две трети  от членовете на съвета.


Присъствие/ Дисциплина
Когато член на съвета не може да присъства на заседание, той/тя ще информира заместника си – вторият в класирането  от класа. Ако някой пропусне 3 последователни заседания или 5 общо за цялата година, то той/тя може да бъде помолен да отстъпи мястото си на заместника.

Ще се състави етичен кодекс, който да осигури  изпълнението на задълженията на членовете на съвета, а както и да не се уронва репутацията на съвета от евентуални техни лоши постъпки.


Договор за поведение
Всички членове трябва да подпишат Членски Договор, който ще се изработи от 1-вия УС.

Промени в правилника
Всички промени в правилника ще се гласуват от ученическия съвет в присъствието на 2/3 от членовете му. Правилникът и договорите на членовете ще се преразглеждат веднъж годишно или при необходимост. Основна цел на УС
Основната цел на УС е да работи в партньорство с ръководството на училището, персонала и родителите в полза на цялата училищна общност.Ученическият съвет трябва да създаде взаимоотношения с всички в училището , основани на взаимно уважение и доверие и да помага на ръководството, персонала и родителите в усилията им да създадат и поддържат среда, благодатна за образователно и личностно развитие. В този смисъл и като част от този процес, УС   ще търси начини за осигуряване на добри комуникационни връзки между ученици, ръководство, преподавателски състав и родители.Дейности на УС

УС ще предприеме програма от дейности в подкрепа на училището. При планирането им ще се консултира с Директора. Основното му предназначение е :

·        Да представя възгледите на ученическата общност пред ръководството, директора, учителите и родителите.
·        Да създаде и организира ефективна комуникационна система , напр. бюлетин, вестник, сайт и др.
·        Помага за приобщаването на новите ученици.
·        Помага при провеждането на училищните дейности: спортна, културна, извънкласна и др.
·        Организира или помага при набирането на средства.
·        Осъществява връзката с ученическите съвети на др. училища.Финансиране и набиране на средства
УС ще набира средства за своите дейности чрез дарителски кампании или Бюрото за ученически труд към съвета.Касиерът ще ръководи управлението на средствата и ще се отчита пред УС на последното заседание в годината. УС ще се консултира с ръководството на училището, когато планира кампании за набиране на средства.


Учител за свръзка
·        Присъства на заседанията на УС.
·        Действа като свръзка между УС и педагогическия състав
·        Има право на глас , но не гласува.
·        Представлява източник на информация.
·        Действа в подкрепа на съвета, когато е необходимо и когато го помолят.
·        Включва въпроси или дейности на УС в дневния ред на заседанията на ПС.
·        При проблеми между УС и учителят за свръзка се търси намесата на директора.