Приети документи и протоколи от заседания
                                       ДНЕВЕН РЕД
 на първото заседание на УС  
Уточняване на комисиите и избор на председател на всяка комисия
1.     Избор на ден от седмицата за събиране на комисията – по възможност в голямо междучасие.
2.     Приемане на графика за дежурство в клуба в голямото междучасие.
3.     Начало на работата на комисиите – първите задачи или мероприятия
1.Комисията по традициите – започва събирането на предложение от класовете за традиционни празници на училището; разпределение на месеците на класовете –ноември – 11 кл. декември – 9 кл;януари – 8 кл.; февруари – 7 кл.;март-6 кл.; април-5кл. Начален курс – рещават в кои месеци ще вземат участие – председателите на КМО.
2. Комисията по спорта и Комисията по предприемачество и ученически труд  - техни представители да се срещнат с директора и да обсъдят засаждането на дръвчетата - Алея на класовете – да координират идеите/къде,кога,как/  и след срещата да направят план за организация; създаване на мини-екосистеми и поддържането им в запустелите части на училищния двор, оформяне на места за публика край източната спортна площадка
3. Комисията по рекламна дейност  - да се напишат материали за училищния вестник/информационно табло/блога на УС  - за работата и идеите на ученическия съвет ; да вземат интервюта от членовете на УС – какво мислят за цялата идея за ученически съвет, за надеждите им ; да помислят за създаването на информационно табло до клуба
4. Комисията за връзки с обществеността да помисли как да популяризира нашето училище – да състави програма – какво да се показва, какво да се разказва на гости на училището; да разпредели задачи във връзка на „посланниците“
5. Комисията за взаимопомощ – да направи папка в компютъра за споделяне на проблеми, да се проучи дали има деца в класовете с належащи проблеми, да се направи имейл адрес в абв и да се сложи обява на таблото – да се обмисли текст и да се даде адреса, напр.“ Имате нужда от помощ? Някой ви тероризира?...... Обърнете се към  HELPLINE , email address : ……….   Или в  ученическия клуб „УБЕЖИЩЕТО“ всеки ....... от 10:35 до 11:05 „
6. Стартиране на конкурса по история и география на България и БЕЛ в блога
7. План за  естетизиране на клуба
   5.  Изпълнителното бюро на УС – председател,зам.председател,касиер и др.  да обмислят начини за бърза връзка и оповестяване членовете на УС. Може да се използва комуникационната платформа на УС  във фейсбук – „Убежището“.


                  


 Правилник на ученическия съвет
 в СОУ „Св. Софроний Врачански“, Пловдив


Роля на Ученическия Съвет
·        Да създаде съвместно с Директора, педагогическия и административен персонал и учениците, по-добър училищен живот за ученика в нашето училище.
·        Да даде на учениците възможности за изява на лидерски способности и да развие у всички тях чуство за отговорност.
·        Да насърчи учениците в нашето училище да опознаят начина,по който се ръководи училището и конструктивно да осъзнаят и изразят потребностите си..
·        Да допринася за цялостното  развитие на училище чрез участие в разработването на училищните политика и стратегии и да бъде средство за партньорско сътрудничество с  ръководството на училището.
·        Да действа като свръзка между учениците и педагогическия персонал и ръководството, когато е подходящо.


Структура на Ученическия Съвет
Ученическият съвет ще се състои от демократично избрани представители на всеки клас, от среден и горен курс.
·        Избори
·        Изборите ще бъдат тайни и с тайна бюлетина.
·        Само ученици ще гласуват на изборите за ученически съвет.
·        Всеки ученик ще има право само на едно гласуване.
·        Учениците ще бъдат поканени да се кандидатират за изборите.
·        За да се кандидатира за ученическия съвет, един ученик трябва да бъде предложен и одобрен от членовете на неговия клас.
·        Ще се направят бюлетини.
·        Гласовете ще се броят от номиниран за целта учител/учители и ще се пазят за потвърждение.
·       Изборите за председател/президент на УС ще бъдат  
о б щ о у ч и л и щ н и – след предизборна кампания


Срок на участие в ученическия съвет
Всеки член  ще участва в ученическия съвет една учебна година, от датата на изборите до следващия юни.


Ръководен състав  на ученическия съвет
След формирането на ученическия съвет, целият съвет трябва да избере следните ръководни лица:
Зам.-председател
Секретар
Касиер
Отговорници за класовете
·        Тези длъжности ще се заемат чрез гласуване с тайна бюлетина.
·        Председателят ще ръководи събранията, ще се придържа към дневния ред и ще насочва и обобщава всички коментари.Ще се старае да осигури на всеки член възможност да изрази мнението си.
·        Зам.-председателят ще замества председателя или секретаря  в тяхното отсъствие.
·        Секретарят ще води протокол в специална протоколна книга.
·        Касиерът ще управлява средствата на ученическия съвет и ще докладва за финансовото положение на събрание.
·        Отговорникът за връзките с обществеността ще популяризира дейността на ученическия съвет, публикува в училищния вестник и др. медии, поддържа информационно табло на ученическия съвет и прави съобщения по училищната радиоуредба.
·        Всички членове докладват на своите класове за обсъжданите на заседанията въпроси и представят въпроси , повдигнати от съучениците им пред съвета.


Членство
Всеки  ученик от нашето училище може да бъде  избран за член на УС.


Комисии
УС има право да сформира комисии. Една комисия ще се състои от най-малко 5-ма членове. Планираните дейности на комисията ще се одобряват на общо събрание на УС. Комисиите ще се канят редовно на отчет пред УС.

Заседания
Ученическият съвет ще се събира веднъж месечно или при необходимост в ученическия клуб, създаден за тази цел в корпус 3, етаж 1.Отговорникът за свръзка ще присъства на тези заседания. Учителят ще подпомага гладкото протичане на заседанията  доколкото е възможно, но учениците сами ще ръководят  дейността си , изцяло по собствена инициатива. За да се гласува и приеме важно решение  е необходимо да присъстват две трети  от членовете на съвета.


Присъствие/ Дисциплина
Когато член на съвета не може да присъства на заседание, той/тя ще информира заместника си – вторият в класирането  от класа. Ако някой пропусне 3 последователни заседания или 5 общо за цялата година, то той/тя може да бъде помолен да отстъпи мястото си на заместника.

Ще се състави етичен кодекс, който да осигури  изпълнението на задълженията на членовете на съвета, а както и да не се уронва репутацията на съвета от евентуални техни лоши постъпки.


Договор за поведение
Всички членове трябва да подпишат Членски Договор

Промени в правилника
Всички промени в правилника ще се гласуват от ученическия съвет в присъствието на 2/3 от членовете му. Правилникът и договорите на членовете ще се преразглеждат веднъж годишно или при необходимост. Основна цел на УС
Основната цел на УС е да работи в партньорство с ръководството на училището, персонала и родителите в полза на цялата училищна общност.Ученическият съвет трябва да създаде взаимоотношения с всички в училището , основани на взаимно уважение и доверие и да помага на ръководството, персонала и родителите в усилията им да създадат и поддържат среда, благодатна за образователно и личностно развитие. В този смисъл и като част от този процес, УС   ще търси начини за осигуряване на добри комуникационни връзки между ученици, ръководство, преподавателски състав и родители.Дейности на УС

УС ще предприеме програма от дейности в подкрепа на училището. При планирането им ще се консултира с Директора. Основното му предназначение е :

·        Да представя възгледите на ученическата общност пред ръководството, директора, учителите и родителите.
·        Да създаде и организира ефективна комуникационна система , напр. бюлетин, вестник, сайт и др.
·        Помага за приобщаването на новите ученици.
·        Помага при провеждането на училищните дейности: спортна, културна, извънкласна и др.
·        Организира или помага при набирането на средства.
·        Осъществява връзката с ученическите съвети на др. училища.Финансиране и набиране на средства
УС ще набира средства за своите дейности чрез дарителски кампании или Бюрото за ученически труд към съвета.Касиерът ще ръководи управлението на средствата и ще се отчита пред УС на последното заседание в годината. УС ще се консултира с ръководството на училището, когато планира кампании за набиране на средства.


Учител за свръзка
·        Присъства на заседанията на УС.
·        Действа като свръзка между УС и педагогическия състав
·        Има право на глас , но не гласува.
·        Представлява източник на информация.
·        Действа в подкрепа на съвета, когато е необходимо и когато го помолят.
·        Включва въпроси или дейности на УС в дневния ред на заседанията на ПС.
·        При проблеми между УС и учителят за свръзка се търси намесата на директора.
                       


ТЕМА НА МЕСЕЦА:

СЕПТЕМВРИ – „Хайде на училище!“ (да помогнем на дребосъците в подготовката за учебната година)

ОКТОМВРИ – Книжовници, печатари, поборници, будители от нашия град
                         Хелоуин

НОЕМВРИ – Ден на християнското семейство/ Ценностите на нашия народ  - един Ден на семейството – родители да покажат интересни свои хобита или професии,да се организират традиционни български игри,да прекарат няколко часа заедно с децата в училище.

ДЕКЕМВРИ – Бъдни вечер и Коледа у дома и след приятелите ми в училище, традиции и съвременност. Съдействие за организиране на училищното коледно тържество.
Софронивизия;Коледно тържество
ЯНУАРИ – „Да стоплим нечие самотно сърце!“ (благотворителни срещи с деца от Дом „Мария Луиза“)

ФЕВРУАРИ – „Толерантност = любов към всички и всичко!“

МАРТ – „Най- красива, най- голяма, най- дълга мартеница“/ „Пролетта – символ на обновлението в природата, живота и човека“/ „Прошката – най- благородното човешко действие“

АПРИЛ – „ Мис и мистър ПРОЛЕТ“ (мини, мидъл, макси); Опазване на околната среда – залесяване,боядисване на дръвчетата,почистване на района/ Ден на гората – пикник в Лаута

МАЙ – Какво означава да си ГРАМОТЕН? 11 май – Да почетем заедно/.........
Софрониада
ЮНИ –  Ден на талантите /Да играем заедно (състезания по класове)


Няма коментари:

Публикуване на коментар