вторник, 25 октомври 2016 г.

Чл.6 от Конституцията, от върховния закон в Република България, гласи:
„Всички хора (деца) се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ОГРАНИЧЕНИЯ на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние!

Няма коментари:

Публикуване на коментар